Przegl─?d lotniczy ju?? w bibliotece


Dzi─?ki uprzejmo??ci Pana Dyrektora Krzysztofa Andryskowskiego do biblioteki szkolnej b─?dzie trafia?? co miesi─?c egzemplarz "Przegl─?du lotniczego". Ten miesi─?cznik dla wszystkich interesuj─?cych si─? lotnictwem jest pozycj─? niemal obowi─?zkow─? i zawiera mn??stwo informacji ze ??wiata awiacji, m. in. testy maszyn, opisy zlot??w i zawod??w oraz wspania??e zdj─?cia.

W sierpniowej edycji bardzo przydatny artyku?? na temat oznacze?? pionowych i poziomych spotykanych na p??ycie lotniska. Do ka??dego numeru (przez kolejnych 10 wyda??) b─?dzie do??─?czana sektorowa mapa FIS przestrzeni powietrznej. Mapy b─?d─? dost─?pne dla cz??onk??w Ko??a i wykorzystywane b─?d─? podczas zaj─?─? teoretycznych i praktycznych.

Dwa numery - sierpniowy i wrze??niowy ju?? od jutra w bibliotece szkolnej. Zapraszam do lektury!
Witamy!

Za??o??one w 2007 roku w Gimnazjum w Sierakowicach Ko??o Symulacji Lotniczych (dalej zwane KSL) oferuje og??lnodost─?pne zaj─?cia dodatkowe (pozalekcyjne) dla wszystkich zainteresowanych lotnictwem tym realnym jak i wirtualnym. Na zaj─?ciach kursanci poznaj─? podstawow─? wiedz─? z zakresu mechaniki lotu, meteorologii i nawigacji lotniczej czy angielskiej frazeologii lotniczej. Zaj─?cia prowadzone s─? zar??wno w formie szkole?? teoretycznych jak i ─?wicze?? praktycznych. Praktyczn─? cz─???─? zaj─?─? uczestnicy odbywaj─? na symulatorze lotu Microsoft Flight Simulator 2004 (FS9).Cz─???─? zaj─?─? prowadzona w trybie Home-learning (ang. uczenie si─? w domu poprzez po??─?czenie internetowe z innymi uczestnikami kursu) z u??yciem nowoczesnych metod dydaktycznych. W dziale Artyku??y znajduje si─? szczeg????owy program zaj─?─?. Po ka??dym zako??czonym bloku tematycznym uczestnicy przechodz─? test, kt??ry umo??liwia przej??cie do nast─?pnego etapu kursu.

Po zako??czeniu kursu ka??dy uczestnik otrzyma certyfikat po??wiadczaj─?cy zdobyte umiej─?tno??ci oraz b─?dzie m??g?? zarejestrowa─? si─? w mi─?dzynarodowej sieci pilot??w i kontroler??w wirtualnych VATSIM, kt??rej polskim przedstawicielem jest PL-VACC. W bie??─?cym roku b─?dziemy czynili starania o nawi─?zanie wsp????pracy z Jednostk─? Wojskow─? Nr 4653 w Siemirowicach.


Zapraszamy!

Facebook

symulacje lotnicze, symulator lot??w, KSL, Ko??o Symulacji Lotniczych, Gimnazjum w Sierakowicach, FS2004, Aeroklub S??upski, lotnictwo wirtualne, vatsim, Dedal, ??ladami Dedala