Lotnicza noc KSL | 14-15 marca 2014
Z 14 na 15 marca zorganizowali??my nocne zaj─?cia KSL. Dzi─?ki temu mieli??my do dyspozycji 10 godzin czasu, kt??rego na zwyk??ych spotkaniach zawsze nam brakuje. Zapraszam do obejrzenia kr??tkiego filmiku, kt??ry pokazuje kr??tko przebieg naszej nasiad??wy ;) - wystarczy klikn─?─? w obrazek poni??ej.Kampania promocyjna MRR z naszym udzia??em

??ladami Dedala - edycja druga | FILM (wersja HD)


Zapraszam wszystkich do obejrzenia pi─?tnastominutowego filmu podsumowuj─?cego zako??czony niedawno lotniczy projekt edukacyjny pt. "??ladami Dedala - edycja druga" wsp????finansowany ze ??rodk??w Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Spo??ecznego.Ostatnio w KSL...


Odlotowa noc w gimnazjum


Zapraszam wszystkich aktywnych cz??onk??w KSL na lotnicz─? noc do szko??y, kt??ra b─?dzie mia??a miejsce z pi─?tku 14 na sobot─? 15 marca. W programie mi─?dzy innymi - loty na symulatorze, rozbudowa C150, sporo film??w lotniczych, du??o dro??d????wek i herbatki. ;)

Zapraszam po zgody do mnie osobi??cie.
Zaj─?cia w czasie ferii zimowych
Witam,

zapraszam wszystkich ch─?tnych na zaj─?cia KSL w czasie ferii zimowych - w poniedzia??ek 20 stycznia i w czwartek 23 stycznia do symulatorowni. Na zaj─?ciach b─?dzie mo??na pom??c w pracach przy budowie symulatora C150, b─?dzie mo??na po─?wiczy─? materia?? z poprzednich zaj─?─? i ciekawie sp─?dzi─? czas.

Zaj─?cia rozpoczynaja si─? o 9.00 i trwaj─? do 12.30, nale??y mie─? podpisan─? zgod─? Rodzic??w na uczestnictwo. Mo??na j─? odebra─? w sali 225 lub pobra─? TUTAJ - prosz─? wydrukowa─? i przynie??─? podpisan─?.

Dro??d????wki i napoje we w??asnym zakresie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
Materia??y z kolejnych zaj─?─?
Poniewa?? troch─? si─? tego nazbiera??o, podaj─?, co trzeba prze─?wiczy─? i opanowa─? na nast─?pne zaj─?cia - 13.01.2014 (poniedzia??ek).

1. Instrumenty pok??adowe C150.
2. Wykona─? start i l─?dowanie - p??ynnie, z naturalnym zachowaniem maszyny i pr─?dko??ci poziomych i pionowych:
START:


L─?DOWANIE:


Tutaj ??ci─?ga - jak to powinno wygl─?da─? dla C152:


Warunki zaliczenia ─?wiczenia: C150 - C152, lotnisko dowolne, pogoda - brak zjawisk, ci??nienie standardowe, maszyna nie przepada, brak przeci─?gni─?─?, zachowane pr─?dko??ci w pionie i poziomie. Jednym s??owem - ??adnego rollercostera nie chc─? widzie─?, tylko spokojny, opanowany lot.

Dodatkowo osoby, kt??re zaliczy??y test I poni??ej 60% maj─? obowi─?zek zaliczy─? go ponownie!

W trazie pyta?? - prosz─? pisa─?.Spotkanie KSL

Uwaga!

Zapraszam na spotkanie Ko??a symulacji Lotniczych - wszystkich tych, kt??rzy byli na postkaniu organizacyjnym. Prosz─? przynie??─? podpisane zgody. Pocz─?tek spotkania - 15:30, zako??czenie ok. godz. 17.00, sala 016C (obok szatni w II bloku lekcyjnym).

Zapraszam!
DEDAL II :: Lotnicza podr???? do Krakowa

DEDAL II :: Lista laureat??w


Po ostatecznym podliczeniu g??os??w tym, kt??rzy wywi─?zali si─? ze wszystkich zada?? przewidzianych do realizacji, powsta??a lista laureat??w projektu ??ladami Dedala - edycja druga wsp????finansowanego ze ??rodk??w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo??ecznego.

Lista zosta??a og??oszona 10 pa??dziernika. Pi─?cioro laureat??w z najwy??sz─? liczb─? punkt??w poleci do Krakowa na 3 dni za zaj─?cia w Porcie Lotniczym Balice im. Jana Paw??a II oraz w Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Na pozosta??ych uczestnik??w projektu czeka jeszcze konkurs w ramach Szkolnego Dnia Lotnictwa, w kt??rym b─?d─? mogli wygra─? ciekawe nagrody rzeczowe.

Laureatom gratuluj─?, za?? pozostalym ??ycz─? powodzenia!


Wyniki kolejnego testu

Niestety tylko kilka os??b przyst─?pi??o do ostatnio zapowiadanego testu. Za?? jeszcze mniej zmie??ci??o si─? w wyznaczonym czasie jego uko??czenia. Nie ukrywam, ??e mialo to znacz─?cy wp??yw na og??ln─? punktacj─?. Oto wyniki:


Punkty zostaly podliczone. Ju?? za kilka dni og??oszenie wynik??w!


Facebook

symulacje lotnicze, symulator lot??w, KSL, Ko??o Symulacji Lotniczych, Gimnazjum w Sierakowicach, FS2004, Aeroklub S??upski, lotnictwo wirtualne, vatsim, Dedal, ??ladami Dedala