Z wizyt─? w EPGD
Dodane przez Szefu dnia Listopad 16 2016 15:01:22

 

Relacja z wizyty w Porcie Lotniczym Gda??sk im. Lecha Wa??─?sy. Zapraszamy do przeczytania.


Tre┼Ť─ç rozszerzona

14 listopada wczesnym rankiem spod Gimnazjum wyjecha?? autobus z cz??onkami Ko??a Symulacji Lotniczych, kieruj─?c si─? do Portu Lotniczego Gda??sk im. Lecha Wa??─?sy. Czeka??a tam na nas niezwykle sympatyczna pani przewodnik Katarzyna Bóll , która podczas trzech godzin zwiedzania oprowadzi??a nas po zakamarkach lotniska, wykazuj─?c si─? umiej─?tno??ci─? zaciekawienia uczniów i szerok─? wiedz─? lotnicz─? ;).

Najpierw przeszli??my do punktów odprawy biletowo-baga??owej, obejrzeli??my stanowiska pracy, przeanalizowali??my zagadnienia dot. odprawy pasa??erów u ró??nych przewo??ników. Nast─?pnie obejrzeli??my inteligentny system transportu baga??ów – oparty o pó??samodzielne wózki, które dostarczaj─? ka??dy baga?? osobno do odpowiedniej zrzutni, minimalizuj─?c tym samym ryzyko zagubienia baga??u pasa??era. Nie wszystkie jeszcze lotniska s─? wyposa??one w tak nowoczesny system.

Po przej??ciu kontroli bezpiecze??stwa i wej??ciu do strefy zastrze??onej odwiedzili??my jednostk─? Lotniskowej Stra??y Po??arnej, której oficerowie zaprezentowali mo??liwo??ci wozów bojowych na ─?wiczebnym kad??ubie samolotu wykorzystywanym do symulowanych akcji ratunkowych. Dwa z pojazdów by??y akurat w u??yciu asystuj─?c podczas tankowania samolotów Ryanaira. Ciekawostk─? by??a te?? mo??liwo??─? wej??cia do tego samolotu, gdzie mogli??my porobi─? sobie pami─?tkowe zdj─?cia.

W dalszej kolejno??ci przeszli??my do terminala pasa??erskiego, gdzie przyjrzeli??my si─? pracy kontroli bezpiecze??stwa. Szczególne zainteresowanie wzbudzi?? pojemnik, do którego podró??ni musieli wrzuci─? wszystkie przedmioty niedopuszczalne przy wej??ciu na pok??ad samolotu. Prócz zbyt d??ugich pilniczków, ma??ych no??yczek i innych drobnostek by??y te?? rzeczy, o których si─? filozofom nie ??ni??o: t??uczek do mi─?sa, wa??ek do ciasta, pi??a do metalu, klucze nasadowe czy te??… kajdanki wy??o??one ró??owym futerkiem ;). Ze wzgl─?dów bezpiecze??stwa nie mogli??my robi─? w tym miejscu zdj─?─?, ale ??miechu by??o co niemiara.

Potem przeszli??my do trefy wolnoc??owej, gdzie czeka?? na nas pocz─?stunek. W lu??nej i weso??ej atmosferze rozmawiali??my o lotnictwie, nauczycielach i o ??yciu – w samym sercu gda??skiego portu ;).

Kolejnym punktem wycieczki by??o obejrzenie od ??rodka nowoczesnych r─?kawów pasa??erskich przy nowym terminalu. Od maja bie??─?cego roku umo??liwiaj─? one tak??e obs??ug─? samolotów niskokad??ubowych, takich jak DH8, AT72, F70 i innych, co zapewnia paxom wi─?kszy komfort. Oczywi??cie nie korzystaj─? z nich przewo??nicy bud??etowi, tacy jak Ryanair czy Wizzair, dla których priorytetem, prócz bezpiecze??stwa, które nie podlega dyskusji, s─? ograniczenia kosztów.

Ostatnim elementem zwiedzania by??a sala odbioru baga??u, gdzie prócz wyja??nienia jak i gdzie szuka─? swojego baga??u, omówili??my tak??e kwestie celne – czyli np. dlaczego nie warto z Ukrainy przywozi─? pó?? ??winiaka w baga??u podr─?cznym. :D

To by?? koniec zwiedzania lotniska, ale nie koniec naszej wyprawy. Kolejnym jej punktem by??a wizyta na gda??skiej wie??y kontroli lotów nale??─?cej do Polskiej Agencji ??eglugi Powietrznej. Dzi─?ki naszemu zaprzyja??nionemu kontrolerowi Jarkowi Klimentowskiemu, któremu w tym miejscu dzi─?kuj─?, mogli??my wjecha─? na gór─? i poobserwowa─? prac─? ATC, pos??ucha─?, popyta─?. Gdy weszli??my, akurat sytuacja ruchowa by??a bardzo spokojna, mo??na by rzecz – nic si─? nie dzia??o – jaki?? niski przelot AT3, jaki?? Robinson fruwa?? gdzie?? nad gazoci─?giem, nic szczególnego. Chwil─? pó??niej do startu szykowa??y si─? dwa A320, na podej??ciu te?? jeden Wizzair, Norwerg, Dwa Ryanairy, za?? gazownik ze ??mig??owca koniecznie chcia?? przelecie─? na GZD…  ;) i zrobi??o si─? ciekawie.

Generalnie ciekawie by??o patrze─? na tak ??wietnie funkcjonuj─?cy port lotniczy, pi─?knie rozwini─?ty, skomunikowany (jechali??my PKMk─?). Cz??owiek ma wra??enie (s??uszne z reszt─?), ??e ??yje w cywilizowanym kraju w ??rodku Europy – zero kompleksów i fajna wizytówka dla podró??nych i turystów odwiedzaj─?cych nasz kraj i region.

Galeria zdj─?─? - OBEJRZYJ

W tym miejscu cz??onkowie KSL dzi─?kuj─? Panu Krzysztofowi Andryskowskiemu za pomoc w organizacji wyjazdu. ;)