Relacja z lotniczej podr????y do Warszawy
Dodane przez Szefu dnia Styczeń 20 2017 10:21:14

Zapraszamy do przeczytania relacji z naszej podró??y lotniczej do Warszawy z 17 stycznia. Ciekawie sp─?dzony dzie?? ferii zimowych ;).


Tre┼Ť─ç rozszerzona

 

W drugi dzie?? ferii zimowych lotnicy z Ko??a Symulacji Lotniczej mieli dosy─? nietypowe zaj─?cia. Pierwsza ich cz─???─? obejmowa??a ─?wiczenia symulatorowe obejmuj─?ce wykonanie kr─?gów nadlotniskowych z u??yciem polskiej frazeologii lotniczej. W przypadku cz??onków z rocznym sta??em mo??na powiedzie─?, ??e wynik by?? zadowalaj─?cy, natomiast przed tegorocznymi ??ó??todziobami jeszcze du??o pracy w te ferie. Materia??y szkoleniowe zosta??y ju?? zorganizowane i na luty przypadnie test praktyczny zdobytej wiedzy i umiej─?tno??ci.

Fot. Zrzut ekranu z konsoli radarowej Euroscope z ─?wicze?? KSL.

 

Druga cz─???─? zaj─?─?, ta bardziej nietypowa, mia??a posta─? wyprawy lotniczej do Warszawy. Korzystaj─?c z faktu, ??e Ryanair lata na trasie Gda??sk – Warszawa Ok─?cie, kupili??my jesieni─? taniutkie bilety na 17 stycznia. Wylot planowo o godzinie 13:00, wi─?c na lotnisku byli??my ju?? o 11:45.

Ka??dy przeszed?? odpraw─? biletow─? oraz kontrol─? bezpiecze??stwa – jedni musieli si─? pozby─? pasków od spodni, inni butów, inni jednego i drugiego, a najszcz─???liwszym do??o??ono jeszcze kontrol─? osobist─? ;). Przed wylotem, ju?? w strefie wolnoc??owej najg??odniejsi kupili jedne z najdro??szych kanapek w swoim ??yciu ;).

Fot. 14 zeta!

Wylot z kilkuminutowym opó??nieniem z pasa 29, przy pi─?knej pogodzie i prawie pe??nym pok??adzie nastroi?? nas optymistycznie. Jedni cieszyli si─? z przyspieszenia, inni ze wznoszenia, a jeszcze inni (nie powiem kto) nerwowo ??ciskali oparcie i odmawiali zdrowa??ki, modl─?c si─?, by ten koszmar ju?? si─? sko??czy??.

Fot. Tak??e tak...

Stolica przywita??a nas nisk─? podstaw─? chmur, l─?dowanie na pasie 11 wypad??o bardzo mi─?kko. Jako, ??e na pok??adzie byli „nasi” – rozleg??y si─? okoliczno??ciowe brawa. Z Ok─?cia wygodnie kolejk─? w kilkana??cie minut dotarli??my do Centrum. Poniewa?? wszyscy ju?? tylko my??leli o wiadrze kurczaków w panierce udali??my si─? do stoiska „ze zdrow─? ??ywo??ci─?” na górnym pi─?trze Z??otych Tarasów.

Fot. W tunelu czasoprzestrzeni.

Po nabraniu si?? ruszyli??my do metra i, przez chwile czuj─?c si─?  jak w Nowym Jorku, dojechali??my do Pomnika Warszawskiej Syrenki, przy którym oczywi??cie zrobili??my pami─?tkow─? fotografi─?.

Znowu?? metrem wrócili??my do Centrum, gdzie kolejnym punktem programu mia?? by─? taras widokowy Pa??acu Kultury i Nauki. Ale, ??e chmury by??y naprawd─? nisko, rozwa??ali??my zamian─? na godzinn─? zabaw─? na lodowisku, które dzia??a przy PKiN. Na nasze nieszcz─???cie wypad??a godzina serwisowa na namro??enie p??yty, wi─?c jednak wjechali??my na gór─? pa??acu. Zamglenie okaza??o si─? mniejsze ni?? si─? spodziewali??my, a poniewa?? by??o ju?? stosunkowo ciemno, widoki by??o bardzo klimatyczne. Wbili??my si─? w 7 osób w fotobudk─? i uwiecznili??my nasz pobyt na szycie tego socrealistycznego obiektu.

Po pokonaniu 112 metrów w dó?? odwiedzili??my jeszcze na pó?? godzinki Z??ote Tarasy po czym ruszyli??my kolejk─? na Ok─?cie. Na lotnisku byli??my godzin─? przed odlotem, który przypada?? na 20:00. Jednak wkrótce okaza??o si─?, ??e nasz samolot zamiast czeka─? na nas na p??ycie lotniska, czeka?? dopiero na odlot z… Gda??ska, w którym panowa??y fatalne warunki atmosferyczne. Widzialno??─? podawana w METARze pocz─?tkowo wynosz─?ca 150 metrów spad??a do 50, do tego OVC na poziomie 001… Kilka samolotów kr─???y??o nad Gda??skiem, cz─???─? z nich odlecia??a na lotniska zapasowe, za?? na rozk??adzie przylotów w EPGD by??o kilka lotów odwo??anych. Rysowa??a si─? przed nami perspektywa albo kilkugodzinnego oczekiwania, albo podró??y autokarem.

Fot. Zm─?czenie i nerwy dawa??y o sobie zna─? ;).

Jednak los nam sprzyja?? i ostatecznie nasz Boeing 738 wystartowa?? z Gda??ska i godzin─? pó??niej stan─??? ju?? na p??ycie Ok─?cia. Kapitan w komunikacie powiedzia??, ??e warunki w EPGD s─? bardzo trudne, ??e podejmie prób─? l─?dowania, ale zagwarantowa─? niczego nie mo??e. Atmosfera by??a nieco nerwowa, potem samolot poko??owa?? jeszcze do strefy odladzania, w METARze bowiem by??o ostrze??enie  o FZFG.

Wystartowali??my z pasa 29 i polecieli??my na pó??nocny zachód. Sam lot bardzo g??adki i ku naszemu zdziwieniu, gdy samolot zszed?? poni??ej TL naszym oczom ukaza??a si─? ziemia, z daleka widoczne ??wiat??a podej??cia do 29, co nas mocno uspokoi??o. L─?dowanie ca??kiem przyjemne, jednak tu?? po przziemieniu zszokowa?? nas widok unosz─?cej si─? nad pasem tak g─?stej mg??y, ??e naprawd─? ma??o co prócz granicznych ??wiate?? kraw─?dzi pasa by??o wida─?. Tak??e szcz─???liwi opu??cili??my pok??ad i udali??my si─? do sali przylotów. Busem pokonali??my sk─?pane we mgle ??ukowo, Kartuzy, miejscami z mrozem -13 stopni i dotarli??my oko??o pó??nocy do Sierakowic.

By??a to ciekawa lekcja nie tylko obycia z lotniskiem, procedurami bezpiecze??stwa ale i nieprzewidywalno??ci─? pogody i jej wp??ywu na podró??owanie w przestworzach. Nast─?pnym celem b─?dzie jakie?? lotnisko zagraniczne, ale to pewnie dopiero w nast─?pnym roku szkolnym.

Póki co – do mi??ego!