Testy zaliczone
Dodane przez Szefu dnia Luty 11 2017 14:26:42

Krótkie podsumowanie dzisiejszych egzaminów.


Tre┼Ť─ç rozszerzona

Dla m??odych egzamin obejmowa?? frazeologi─? kr─?gu, jego budow─?, poruszanie si─? po lotnisku i wykonanie kr─?gu. Pierwszy etap - "na sucho" - przy naszej makiecie EPGD. Dopu??ci??em zaistnienie maksymalnie trzech drobnych b??─?dow, za?? powa??niejszy skutkowa?? niezaliczeniem. Ka??dy mia?? dwa podej??cia, poprzedzone wspóln─? rozgrzewk─? z ostatnimi wyja??nieniami.

Fot. 1. Loty "na sucho" ;)

Z b??─?dów pojawi??y si─?:

- wchodzenie sobie nawzajem w transmisj─?,

- b??─?dy/niewystarczaj─?ca precyzja w readbacku,

- inne drobne.

Zrzut 1. Jak nazwa─? tak─? pozycj─? w kr─?gu? ;)

T─? cz─???─? egzaminu zaliczyli wszyscy,uzyskuj─?c ??rednio 6,85 / 10 pkt.

Dalej czeka?? egzamin praktyczny. Obejmowa?? to samo, co na teorii, jednak w pe??niejszym wymiarze. Ocenie podega??o:

- przygotowanie samolotu do wykonania zadania (C150/172),

- komunikacja, jej poprawno??─? oraz sprawno??─?,

- poruszanie si─? po ziemi,

- wykonanie lotu (pr─?dko??ci, elementy kr─?gu, wysoko??ci, komunikacja lotu).

B??─?dów by??o wi─?cej, czego si─? mo??na by??o spodziewa─?, by─? mo??e wzmóg?? ich ilo??─? stres:

- braki w umiej─?tno??ci obs??ugi samolotu i jego urz─?dze??,

- b??─?dy w komunikacji,

- niepoprawne ko??owanie,

- brak precyzji w poszczególnych pozycjach kr─?gu zarówno w profilu pionowym jak i poziomym.

Zrzut 2: "Ko??owanie precyzyjne" - level MASTER ;).

Dwoje pilotów wykorzysta??o drug─? szans─?, jednak w sumie pozytywnie zako??czyli wszyscy.

Zrzut 3. Pozytywne oczekiwanie ;).

Starsi piloci mieli za zadanie wykonanie lotu IFR, wektorowane podej??cie ILS tak??e z pe??n─? komunikacj─? i sytuacj─? ruchow─?. Tutaj równie?? pojawi??y si─? b??─?dy w obs??udze maszyny, ko??owania na ziemi, jednak ogólnie lot mo??na by??o uzna─? za zaliczony.

Generalnie jestem pozytywnie zaskoczony przygotowaniem; pierwszy chyba raz sesja na naszym serwerze przebieg??a tak sprawnie. Jak wida─? - stres dodaje naszym pilotom kopa, trzeba b─?dzie aplikowa─? go cz─???ciej ;).

Wyniki egzaminu:

1. Dominik Domaszk - VFR+oczekiwanie - zaliczony,

2. Dawid Grzenkowicz - VFR - zaliczony,

3. Dawid Ma??ski - VFR - zaliczony,

4. Jeremiasz Brzeski - IFR/wektor/ILS - zaliczony.

5. Jonasz Mielewczyk - IFR/wektor/ILS - niezaliczony (zrezygnowa?? z I podej??cia),

6. Maciej Toczek -  IFR/wektor/ILS - niezaliczony (nieobecny),

7. Kacper Mielewczyk - VFR - niezaliczony (nieobecny).

II termin - 24 lub 25 lutego (podam na kilka dni przed).

 

Tym co zdali - gratuluj─?, tym co jeszcze nie - ??ycz─? du??o... stresu ;).