O nas

Za??o??one w 2007 roku w Gimnazjum w Sierakowicach Ko??o Symulacji Lotniczych (dalej zwane KSL) oferuje ogólnodost─?pne zaj─?cia dodatkowe (pozalekcyjne) dla wszystkich zainteresowanych lotnictwem tym realnym jak i wirtualnym.

Na zaj─?ciach kursanci poznaj─? podstawow─? wiedz─? z zakresu mechaniki lotu, meteorologii i nawigacji lotniczej czy angielskiej frazeologii lotniczej. Zaj─?cia prowadzone s─? zarówno w formie szkole?? teoretycznych jak i ─?wicze?? praktycznych.

Praktyczn─? cz─???─? zaj─?─? uczestnicy odbywaj─? na symulatorze lotu Microsoft Flight Simulator 2004 (FS9) oraz FSX. Cz─???─? zaj─?─? prowadzona w trybie Home-learning (ang. uczenie si─? w domu poprzez po??─?czenie internetowe z innymi uczestnikami kursu) z u??yciem nowoczesnych metod dydaktycznych. Dysponujemy w??asnym serwerem, kótry umo??liwa ─?wiczenia grupowe z symulowan─? kontrol─? przestrzeni powietrznej wraz z komunikacj─? g??osow─?. Po ka??dym zako??czonym bloku tematycznym uczestnicy przechodz─? test, który umo??liwia przej??cie do nast─?pnego etapu kursu.

Wspó??pracujemy z instytucjami z bran??y lotniczej - cz??onkowie KSL maj─? okazj─? obserwowa─? prac─? w lotnictwie na ??ywo. Go??cili??my mi─?dzy innymi w Bazie Lotniczej Marynarki Wojennej RP w Siemirowicach, w o??rodku szkolenia TL-28B, w Porcie Lotniczym Pozna??-?üawica, Gda??sk im. Lecha Wa??─?sy i innych miejscach zwi─?zanych z lotnictwem.

Nie mamy ambicji "zrobienia z nikogo pilota" - chcemy przy okazji dobrej zabawy, jak─? umo??liwia symulator, szerzy─? wiedz─? o lotnictwie, pokazywa─? alternatywne metody nauki, u??wiadamia─? Rodzicom, ??e ??cie??k─? edukacyjna i zawodow─? mo??na i trzeba planowa─? ju?? na etapie Gimnazjum. Chcemy zaprezentowa─? ciekawe zawody jakie wyst─?puj─? w dzisiejszej lotniczej rzeczywisto??ci.

Staramy si─? dzia??a─? nieszablonowo, kreatywnie i wykorzystywa─? potencja?? jaki drzemie w m??odzie??y, czerpi─?c rado??─? z ich sukcesów i szeroko rozumianego rozwoju.

Istotnym sukcesem KSLu jest kilkoro wbsolwentów, którzy dzisiaj ju─? pracuj─? w lotnictwie b─?d?? kszta??c─? si─? w tym kierunku - cz─???─? z nich sko??czy??a technika lotnicze (T9L w Warszawie), cz─???─? jest na uczeniach wy??szych (PWSZ w Che??mie czy WSOSP w D─?blinie).


Zapraszamy do regularnych odwiedzin naszej strony!


Facebook - Lubi─Ö To:


Facebook

symulacje lotnicze, symulator lot??w, KSL, Ko??o Symulacji Lotniczych, Gimnazjum w Sierakowicach, FS2004, Aeroklub S??upski, lotnictwo wirtualne, vatsim, Dedal, ??ladami Dedala