Osi─?gni─?cia

Nowa strona 1

.::Osi─?gni─?cia Ko??a Symulacji Lotniczych

 

Od pocz─?tku swojej dzia??alno??ci KSL osi─?gn─???o kilka sukcesów. Jednym z nich jest zaszczepienie mi??o??ci do lotnictwa u wielu m??odych ludzi. Niektórzy absolwenci Gimnazjum w Sierakowicach zdecydowali si─? na podj─?cie nauki w szko??ach lotniczych na terenie kraju. Dzia??alno??─? Ko??a jest szeroko znana i komentowana w ??rodowisku lotniczym w Polsce, gdzie spotyka si─? zawsze z pozytywnym przyj─?ciem. 

Wspó??pracujemy z instytucjami z bran??y lotniczej - cz??onkowie KSL maj─? okazj─? obserwowa─? prac─? w lotnictwie na ??ywo. Go??cili??my mi─?dzy innymi w Bazie Lotniczej Marynarki Wojennej RP w Siemirowicach, w o??rodku szkolenia TL-28B, w Porcie Lotniczym Pozna??-?üawica i innych.

W roku szkolnym 2011/2012 dwoje kolejnych absolwentów uda??o si─? do ponadgimnazjalnych szkó?? lotniczych, za?? w roku 2013 jeden z absolwentów KSL i Technikum 9 Lotniczego w Warszawie dosta?? si─? do lotniczej Wy??szej Szko??y Zawodowej w Che??mie.

W 2011 roku KSL wygra??o ogólnopolski konkurs "Projekt z klas─?" wydawnictwa "Nowa Era". W jego ramach KSL z??o??y??o projekt na budow─? profesjonalnego symulatora lotniczego - zdoby?? on najwi─?ksz─? liczb─? g??osów Internautów i zdoby?? nagrod─? specjaln─? w postaci grantu w wysoko??ci 5 000,00 z?? na rozpocz─?cie realizacji projektu. Szczegó??y w osobnym dziale strony.

Równie?? pod koniec 2011 roku KSL wystartowa??o w konkursie og??oszonym przez Urz─?d Marsza??kowski w Gda??sku na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytet IX Dzia??anie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi??a 50 000,00 z??. Na konkurs wp??yn─???y 304 wnioski, po weryfikacji dofinansowano 61, w tym tak??e nasz - zatytu??owany "??ladami Dedala - mierz wysoko, ale rozwa??nie". W jego ramach m??odzie?? b─?dzie mia??a okazj─? pozna─? osobi??cie lotnictwo ma??e - aeroklubowe (sportowe, turystyczne) jak i du??e - komercyjne.  B─?d─? pierwsze loty zapoznawcze w Aeroklubie S??upskim jak i wspólna podniebna podró?? na trasie Gda??sk - Pozna?? - Gda??sk na trzydniowe zaj─?cia lotnicze w zaprzyja??nionym porcie Pozna?? ?üawica. Za?? dla 5 uczestników, którzy osi─?gn─? najlepsze wyniki edukacyjne w trakcie trwania projektu - nagroda specjalna: trzydniowa podró?? lotnicza do Hamburga na warsztaty naukowe w firmie AIRBUS pod has??em "Od deski kre??larskiej do A380" - ze zwiedzaniem tego ostatniego w??─?cznie.

Pod koniec 2012 roku og??oszono wyniki kolejnej edycji konkursu og??oszonego przez Urz─?d Marsza??kowski w Gda??sku z Priorytetu 9.5. Ponownie uda??o nam si─? uzyska─? dofinansowanie na drug─? edycj─? projektu "??ladami Dedala". Kolejna grupa 20 uczennic i uczniów naszej szko??y wzi─???a udzia?? w ciekawej inicjatywie edukacyjnej. Program projektu rozszerzony zosta?? o warsztaty modelarskie, zmieniono plan i harmonogram wyjazdów, dzi─?ki czemu uda??o nam si─? pozna─? kulisy pracy naszego "domowego" Portu Lotniczego Gda??sk im. Lecha Wa??─?sy. W ramach tego projektu oficjalnym partnerem zosta?? Aeroklub S??upski, co pozwoli??o jeszcze bardziej rozwin─?─? nasz─? dotychczasow─? wspó??prac─?. Warto wspomnie─?, ??e realizatorem drugiej edycji "Dedala" by??o Towarzystwo Przyjació?? Ucznia HORYZONT dzia??aj─?ce przy Gimnazjum im. Józefa Pi??sudskiego w Sierakowicach, co tak??e pozwoli??o rozszerzy─? zasi─?g oddzia??ywania projektu.

Na pocz─?tku 2013 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie og??osi??o wyniki kolejnej edycji corocznego konkursu na najlepszy projekt wspó??finansowany ze ??rodków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki. Okaza??o si─?, ??e pierwsza edycja "Dedala - mierz wysoko, ale rozwa??nie" zyska??a tytu?? laureata "Najlepsza inwestycja w cz??owieka 2012". Nagrod─? odebrali??my w MRR z r─?k wiceministra Paw??a Or??owskiego i cz??onka Komisji Europejskiej Cecilio Aurelio. To dla nas ogromne wyró??nienie i powód do dumy.
Na jesieni 2013 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprosi??o nas do uczestnictwa w kampanii promuj─?cej pozytywne wykorzystanie ??rodków europejskich, podkre??laj─?c, ??e nasze dzia??ania doskonale wpisuj─? si─? w cele Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki. Zosta?? nakr─?cony spot reklamowy z naszym udzia??em, który wraz z kilkoma innymi dobrymi praktykami z terenu ca??ej Polski b─?dzie promowa?? ??rodki ze ??róde?? unijnych. Spoty b─?d─? reklamowane w g??ównych polskich mediach - stacjach telewizyjnych takich jak TVP1 i 2, Polsat, TVN i innych, a tak??e w rozg??o??niach radiowych - Polskim Radiu, RMF, Radio ZET i innych. LINK

Szczegó??owe informacje zamieszczamy na bie??─?co na stronie www oraz w naszym profilu Facebook.


Zapraszamy do lektury!


Facebook - Lubi─Ö To:


Facebook

symulacje lotnicze, symulator lot??w, KSL, Ko??o Symulacji Lotniczych, Gimnazjum w Sierakowicach, FS2004, Aeroklub S??upski, lotnictwo wirtualne, vatsim, Dedal, ??ladami Dedala